Privacyverklaring

Rafaël Nederland is een overkoepelende organisatie ten dienste van de bij haar aangesloten gemeenschappen en hun leiders. Een beweging met als doel elkaar te bemoedigen en te ondersteunen in de missie die God ons heeft toevertrouwd. Met het oog daarop vindt gegevensverwerking plaats in overeenstemming met de geldende regelgeving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarvoor zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen met als hoofdregel: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij aan deze begrippen grote waarde hechten is daarvoor beleid vastgesteld in overeenstemming met de AVG.

Doel en grondslag van de verwerking
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld: het functioneren als overkoepelende organisatie. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door de medewerkers die daartoe vanuit hun functie bevoegd zijn en niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting. Dat betekent dat met deze gegevens administratie wordt gevoerd ten behoeve van de organisatie en de daartoe behorende gemeenschappen. Daarnaast wordt administratie gevoerd ten behoeve van de jaarlijks door Rafaël Nederland te organiseren evenementen; zie het kopje evenementen. Verwerking vindt daarmee veelal plaats op basis van toestemming, vaak in samenhang met het uitvoeren van een overeenkomst en in mindere mate op basis van gerechtvaardigde belangen.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon. Daartoe behoren: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, BSN-nummer, bankrekeningnummer, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, en sekse, herkenbare foto’s, maar ook gemeenschaps-, betaling- en cookiegegevens.

Persoonsgegevens jongeren onder de zestien jaar
Onze website(s) heeft/hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Dit is voor ons echter niet controleerbaar. Wij raden degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen dan ook aan toezicht uit te oefenen op de online activiteiten van de kinderen waarvoor deze verantwoordelijkheid wordt gedragen. Zie voorts wijzigen en verwijderen.

Toestemming
De toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens wordt schriftelijk of digitaal gegeven. Voor minderjarigen wordt de toestemming gegeven door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Beveiliging
Er zijn passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van een effectieve uitvoering, de aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking. Met de verwerker van de persoonsgegevens (o.a. het automatiseringsbedrijf) is een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de voorschriften van de AVG. Voor analoge gegevens geldt dat zij door de verwerker middels een slot op een kast veilig worden opgeborgen.

Foto’s
Met foto’s wordt terughoudend omgegaan. Zij worden geplaatst op het beveiligde deel van de website. Plaatsing op het openbare deel vindt, als personen identificeerbaar zijn, alleen plaats na verkregen toestemming.

Audio en Video opnamen
Audio
Tijdens bijeenkomsten gehouden preken of toespraken (kunnen) worden gepubliceerd op de website.

Video
Wanneer van bijeenkomsten video-opnamen worden gemaakt en gepubliceerd, worden de bezoekers hiervan tevoren, op de hoogte gebracht. Dit gebeurt uiterlijk bij het betreden van de zaal/het terrein, door middel van goed zichtbare posters en mededeling bij aanvang van de bijeenkomst zelf. Zo mogelijk wordt tevoren een deel van de zaal/het terrein ingericht voor degenen die niet in beeld gebracht willen worden.

Bezwaar
Wanneer onverhoopt een foto op de website is geplaatst waarop u identificeerbaar bent, dan kunt u daar bezwaar tegen maken door een email te sturen aan de contactpersoon AVG. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, verwijderd van het portal.

Wijzigen en verwijderen
Het is altijd mogelijk om gegevens die fout zijn of naar uw inzicht ten onrechte in ons bezit zijn, bijvoorbeeld van jongeren onder de zestien jaar, te (laten) wijzigen of te laten verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met de contactpersoon voor de AVG. Het verwijderen van uw gegevens, of die van de jongere, wordt, in geval van een evenement en ingediend voorafgaand aan het evenement, aangemerkt als een opzegging, waarbij de tevoren bekend gemaakte regels voor de opzegging (blijven) gelden.

Evenementen
Bij aanmelding voor een door ons georganiseerd evenement wordt gevraagd naar uw naam, uw emailadres en enkele aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt. Zie verder de privacyverklaring bij elk van de evenementen.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, maximaal vijf jaar, tenzij wetgeving een langere termijn voorschrijft, bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Website en cookies
Tijdens uw bezoek aan onze website wordt een klein onzichtbaar tekstbestand (cookie) naar uw internetbrowser gestuurd. Daarmee wordt informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Naast de geanonimiseerde cookies worden, alleen als u op akkoord klikt, functionele en analytische cookies geplaatst. Zij worden o.a. gebruikt voor het tonen van video’s en het verbeteren van onze website.

Datalek
Eventuele datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens volgens de beschreven procedure.

Klachten
Als zich een situatie voordoet die u wilt bespreken met of voorleggen aan de contactpersoon AVG. aarzel dan niet. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan bereikt u middels https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging van de Privacy verklaring
De tekst van deze Privacy verklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Informatie en contactpersoon
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij:

Rafaël Nederland
t.a.v. de heer H. Rolff
Postbus 89
2870 AB Schoonhoven
E: info@rafael.nl 

Blijf verbonden!

Ontvang nieuws, activiteiten en bemoedigingen direct in uw inbox.