ANBI & Giften

Rafael Nederland – CIO ANBI 2021 format

A – Algemene gegevens
Officiële naam conform statuten: Kerkgenootschap Rafael Nederland.

  • Publieksnaam: Rafael Nederland
  • Kamer van Koophandel nummer: 30259172
  • RSIN: 800837769

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.

Instelling: Rafael Nederland
Vestigingsplaats: Schoonhoven.

Postadres: Postbus 89, 2870 AB Schoonhoven.
Email: info@rafael.nl.

B – Samenstelling bestuur
Het landelijke kerkgenootschap Rafael Nederland wordt overeenkomstig de statuten geleid door een bestuur met de volgende bestuursleden: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.

C – Doelstelling en Visie
Het landelijk kerkgenootschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie, het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes en het doen vormen en in stand houden van een samenstel van kerkgenootschappen, Rafael gemeenschappen genaamd, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, geloofspunten en filosofie van Rafael Nederland.

D – Beleidsplan dit jaar
Zie de volgende link voor de verkorte versie van het beleidsplan: Beleid jaarplan 2022 – ingekorte versie

E – Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen een vacatiegeldvergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen. Deze vacatiegelden zijn inclusief de gemaakte onkosten.

Enkele personen zijn in (gedeeltelijke) loondienst, gerelateerd aan de salarisschalen van Rafael Nederland. De salarisschalen zijn functieafhankelijk gekoppeld aan de Rijksoverheid schalen tot maximaal schaal 13. Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

F – Verslag activiteiten vorig jaar
Zie de volgende link voor de verkorte versie van het jaarverslag: Jaarverslag RN 2021 – ingekorte versie

G – Begroting dit jaar
Zie onder H de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.

H – Financiële jaarverslag vorig jaar
Zie hieronder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag. In de CIO ANBI tabel wordt een samenvatting gegeven van de begroting 2022 en de (voorlopige) cijfers over 2021.

Image

Blijf verbonden!

Ontvang nieuws, activiteiten en bemoedigingen direct in uw inbox.